top of page

SYLLABUS

Tai Chi

Yang Tai Chi 24 (Beijing Form)

Wudang Tai Chi 28

Chen Taijiquan 83 (Xinjia Yilu)

Qigong

Baduanjin (Eight Pieces of Brocade)

Wudang Five Animal Qigong

Li Dan Gong (Wudang)

Yu Ji Gong (Jade Pole Qigong)

Taiyi Wuxing Nine Palace Qigong

Liang Yi

Taiyi Wuxing Quan

Xuan Wu Quan

Taihe Quan

Yu Ji Quan

Weapons

Chen Taiji Jian (Sword), Dao (Sabre), Guandao (Halberd)

Wudang Zi Wu Suo Hou Qiang (Meridian Spear)

bottom of page